• Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Szkolenia
 • Finansowanie inwestycji
 • Specjalistyczne pomiary
 • Badania i Rozwój – projekt współfinansowany przez UE
< Zwiń
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Realizujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw mające postać rozbudowanego planu energetycznego w celu wypełnienia obowiązku nowej ustawy o efektywności energetycznej. Posiadanie audytu jest wymagane dla wszystkich firm nie będących MŚP. Pierwszy audyt należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a potem powtarzać go raz na 4 lata.

  Audyt jest wymagany równiez w przypadku niektórych programów dotacji UE, np. I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czy odpowiednie programy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest również elementem wdrażania w firmie ISO 50001.

 • Audyty efektywności energetycznej

  W celu ubiegania się o Białe Certyfikaty dla zmian modernizacyjnych mających związek z oszczędnościami energii, konieczne jest przygotowanie bilansowego audytu efektywności energetycznej. Audyt taki może być również realizowany przez przedsiębiorstwa poszukujące źródeł oszczędności energii. Jest on również doskonałym narzędziem wykorzystywanym w celu zbudowania analizy efektywności ekonomicznej realizowanych inwestycji. 

 • Szkolenia

  Prowadzimy rozbudowane szkolenia on-site dla klientów chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat możliwości związanych z efektywnością energetyczną, rynkiem białych certyfikatów oraz przygotowujących się do wdrożenia norm ISO 14001 lub ISO 50001. Elementem szkolenia jest część warsztatowa, w trakcie której uczestnicy i prowadzący wizytują zakład omawiając konkretne możliwości zmniejszenia zużycia energii w konkretnym zakładzie.

 • Finansowanie inwestycji

  DB Energy finansuje i wdraża wybrane modernizacje i inwestycje w obszarze gospodarki energią. W ramach realizacji audytów efektywności energetycznej mamy możliwość zaproponowania wynagrodzenia w oparciu o formułę success fee (wynagrodzenie płatne z oszczędności, po ich uzyskaniu), razem z wdrożeniem inwestycji ograniczających zużycie energii w przedsiębiorstwie.

  W szczególności projektujemy, finansujemy i wdrażamy modernizacje w obszarze źródeł zasilania, w tym inwestycje z zakresu poligeneracji (kogeneracji, trigeneracji). 

 • Specjalistyczne pomiary

  W przypadku gdy poszukują Państwo informacji o parametrach pracy maszyn, urządzeń i instalacji możemy być doskonałym partnerem w zakresie pozyskania informacji pomiarowych. Realizujemy badania w obszarze wszystkich mediów technicznych. 

 • Badania i Rozwój – projekt współfinansowany przez UE

  W 2014 roku w naszej firmie rozpoczął pracę dział badawczo-rozwojowy. Projektujemy rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną w przemyśle.

  W dniu 22 czerwca 2016 DB Energy podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie prac B+R dla projektu o nazwie "Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)".

  Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Nr konkursu: 1/1.1.1/2015. Wartość projektu  5 974 021,85 zł. Wartość dofinansowania 3 727 676,11 zł.

  Celem jest opracowanie systemu do diagnostyki maszyn wirujących (system DiagSys), który bazował będzie na wykorzystaniu pomiarów elektroenergetycznych oraz dostępie on-line do eksperckiej bazy danych.

  Efektem będzie unikalny w skali światowej system, który umożliwi tanie i szybkie wykrywanie zmian uszkodzeniowych w parametrach pracy napędu, co pozwoli uniknąć m. in. kosztów związanych z przestojami, ograniczyć zużycie energii w procesach przemysłowych.

Audyt

Audyt elektroenergetyczny budynków i instalacji​

Ma za zadanie wskazać inwestycje i optymalizacje, mające na celu podniesienie efektywności energetycznej w obszarze elektroenergetyki instalacji budynkowych, rozprowadzenia mediów, pracy układów sprężonego powietrza oraz sprawności układu dystrybucji energii na terenie budynków.

Audyt źródeł ciepła energii elektrycznej i chłodu

Obejmuje analizę efektywności energetycznej aktualnie wykorzystywanych źródeł energii. W celu optymalizacji propozycje opierają się na jak najlepszym wykorzystaniu istniejącej technologii lub modernizacji polegającej na zmianie schematu zasilania.

Audyt energetyczny przemysłowych sieci odbiorczych​

Obejmuje badanie strat w rurociągach, pary, gorącej i zimnej wody, sieci chłodniczej oraz analizę strat dystyrbucyjnej sieci elektroenrgetycznej wraz z określeniem przepływów mocy biernej i czynnej oraz zbudowaniem bilansu zapotrzebowania zasilanych obiektów.

Audyt termomodernizacyjny budynku

audyt ma za zadanie optymalny dobór parametrów inwestycji termomodernizacyjnej w celu redukcji zapotrzebowania na energię do celów bytowych.

Audyt energetyczny procesu technologicznego

Ma za zadanie wskazać inwestycje i optymalizacje, mające na celu podniesienie efektywności energetycznej w obszarze technologii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. 

Audyt oświetlenia ulicznego

Przeprowadzone badania mają na celu wskazanie możliwych wariantów realizacji inwestycji w modernizację układu oświetlenia wraz z analizą uwarunkowań prawnych, zgodności z normami oraz kompleksowym opracowaniem parametrów finansowych inwestycji.

Audyt elektroenergetyczny budynków i instalacji

Audyt elektroenergetyczny budynków i instalacji obejmuje hale produkcyjne. W zakresie energii elektrycznej audyt obejmuje:

przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych,
wyznaczenie rozpływu mocy (wyznaczony w oparciu o szczegółowe pomiary),
zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu,
wskazanie punktów o podwyższonym poziomie energochłonności,
wskazanie punktów o obniżonej jakości energii,
określenie występowania strat układu rozdzielczego,
badanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
przykłady możliwych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną zakładu,
kalkulacje opłacalności ekonomicznej proponiwanych rozwiązań oraz ich porównanie w zakresie funkcjonalności w badanych warunkach pracy,
dokumentację do przetargu na uzyskanie Białych Certyfikatów dla wybranych działań.
Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w części dotyczącej elektroenergetyki, opracowany w audycie obejmuje:

analizę pracy układu zasilania z uwzględnieniem aktualnego rozpływu mocy na poszczególne odbiory,
analiza układu wytwarzania sprężonego powietrza,
analizę strat na poszczególnych elementach układu,
analiza sprawności transformatorów (pomiary ruchowe sprawności)
analizę stanu technicznego rozdzielnic wraz z badaniem termowizyjnym,
analizę bezpieczeństwa energetycznego pracy instalacji,
Pomiary dla audytu elektroenergetycznego:

pomiary strat transformatorów
pomiary sprawności sprężarek powietrza
pomiary procesowych układów napędowych,
pomiary oświetlenia.


Zakład

Poziom napięcia mierzonego

Liczba punktów pomiarowych

Mierzone parametry

(z przekładników lub bezpośrednio z szyn zbiorczych)

Audytowany

zakład 

SN

(110 kV)

do 20

*Prąd, napięcie i częstotliwość
*Moc czynna, bierna, pozorna, moc odkształceń (P, Q, S, D)
*Współczynnik rozliczeniowy  mocy tgj, cos j
*Współczynnik mocy PF
*Występowanie zakłóceń Pst, Plt, THD U, THD I, CF U, CF I
*Rejestracja zdarzeń: udarów, przepięć, zaników napięcia
*Poszczególne harmoniczne prądu i napięcia
*Sprawność układu rozdzielczego
*Spadek napięcia na poszczególnych elementach układu
SN

(20/15/6 kV)

do 115

 (6000/690/ 400 V)

do 150

Audyt jest podsumowany opisem efektów ekonomicznych wdrożenia zmian prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanych elementów.

Audyt energetyczny przemysłowych sieci odbiorczych

Audyt elektroenergetyczny budynków i instalacji obejmuje hale produkcyjne. W zakresie energii elektrycznej audyt obejmuje:

przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych,
wyznaczenie rozpływu mocy (wyznaczony w oparciu o szczegółowe pomiary),
zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu,
wskazanie punktów o podwyższonym poziomie energochłonności,
wskazanie punktów o obniżonej jakości energii,
określenie występowania strat układu rozdzielczego,
badanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
przykłady możliwych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną zakładu,
kalkulacje opłacalności ekonomicznej proponiwanych rozwiązań oraz ich porównanie w zakresie funkcjonalności w badanych warunkach pracy,
dokumentację do przetargu na uzyskanie Białych Certyfikatów dla wybranych działań.
Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w części dotyczącej elektroenergetyki, opracowany w audycie obejmuje:

analizę pracy układu zasilania z uwzględnieniem aktualnego rozpływu mocy na poszczególne odbiory,
analiza układu wytwarzania sprężonego powietrza,
analizę strat na poszczególnych elementach układu,
analiza sprawności transformatorów (pomiary ruchowe sprawności)
analizę stanu technicznego rozdzielnic wraz z badaniem termowizyjnym,
analizę bezpieczeństwa energetycznego pracy instalacji,
Pomiary dla audytu elektroenergetycznego:

pomiary strat transformatorów
pomiary sprawności sprężarek powietrza
pomiary procesowych układów napędowych,
pomiary oświetlenia.


Zakład

Poziom napięcia mierzonego

Liczba punktów pomiarowych

Mierzone parametry

(z przekładników lub bezpośrednio z szyn zbiorczych)

Audytowany

zakład 

SN

(110 kV)

do 20

*Prąd, napięcie i częstotliwość
*Moc czynna, bierna, pozorna, moc odkształceń (P, Q, S, D)
*Współczynnik rozliczeniowy  mocy tgj, cos j
*Współczynnik mocy PF
*Występowanie zakłóceń Pst, Plt, THD U, THD I, CF U, CF I
*Rejestracja zdarzeń: udarów, przepięć, zaników napięcia
*Poszczególne harmoniczne prądu i napięcia
*Sprawność układu rozdzielczego
*Spadek napięcia na poszczególnych elementach układu
SN

(20/15/6 kV)

do 115

 (6000/690/ 400 V)

do 150

Audyt jest podsumowany opisem efektów ekonomicznych wdrożenia zmian prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanych elementów.

Audyt źródeł ciepła energii elektrycznej i chłodu

Audyt źródeł ciepła energii elektrycznej i chłodu ma celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie (biomasa i energia elektryczna) poprzez podniesienie sprawności pozyskania ciepła, chłodu, redukcję strat oraz kosztów paliw.

W zakresie energii cieplnej niezbędne jest wykonanie:

 • pomiarów sprawności układu kotłowego,
 • analizy możliwości odzysku ciepła ze ścieków,
 • analizy instalacji wentylacyjnej i odzysku ciepła z kominów kotłów wraz z instalacją odpylania (parametry graniczne).

Na podstawie pomiarów definiowane są:

 • aktualne wartości regulacyjne,
 • sprawność układu,
 • realna kalkulacja opłacalności działań służących poprawie sprawności instalacji.

Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w układzie zasilania w ciepło opracowany w audycie obejmuje:

 • analizę kosztów wytwarzania i pozyskania wszystkich rodzajów energii,
 • analizę możliwości zmiany schematu zasilania w celu wykorzystania zasobów energii odzyskanej z procesu produkcyjnego, układów sprężonego powietrza oraz wykorzystania odzyskanego ciepła do chłodzenia,

Pomiary dla tego zakresu:

 • pomiary odzysków i analiza możliwości wykorzystania mediów odpadowych,
 • analiza pracy wymienników w filtrowentylacji,
 • pomiary sprawności układów kotłowych

Audyt jest podsumowany opisem efektów ekonomicznymi wdrożenia zmian prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Audyt termomodernizacyjny budynków

Audyt termomodernizacyjny ma za zadanie określenie właściwego sposoby przeprowadzenia inwestycji w izolację budynku, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej a także sprawdzenie odpowiedniego dopasowania źródeł i odbiorników energii cieplnej.

Poprawnie przeprowadzony audyt powinien wskazywać aktualne zapotrzebowanie na energię w budynku, odpowiadającą rachunkom za energię oraz wskazywać jakie parametry można uzyskać przy zastosowaniu optymalnej grubości izolacji. 

Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w części dotyczącej budynku opracowanego w audycie obejmuje:

 • dobór grubości izolacji w celu optymalizacji kosztów ogrzewania,
 • dobór mocy źródeł energii w celu zapewnienia komfortu termicznego
 • dobór układu odbiorczego instalacji zasilającej,
 • dobór typu i regulacji układu wentylacji,
 • rekuperacja,

Pomiary dla części audytu procesów technologicznych:

 • pomiary realnych przepływów ciepła,
 • inwentaryzacja przegród,
 • pomiary wydajności wentylacji,
 • pomiary temperatury wywiewanego powietrza,
 • pomiary sprawności układów kotłowych,
 • pomiary sprawności urządzeń chłodniczych.

Audyt zostanie podsumowany opisem efektówi ekonomicznych wdrożenia zmian prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Audyt energetyczny urządzeń technologicznych

Audyt energetyczny urządzeń technologicznych obejmuje:

 • opracowanie możliwości redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez urządzenia odbiorcze i sieci pracujące w instalacji zakładu,
 • badanie wszystkich procesów technologicznych zakładu, we wszystkich wydziałach zakładu (takich jak suszarnie, wydziały pelletu, sieci sprężonego powietrza, wody lodowej, maszyn takich jak stosowane pompy, silniki elektryczne oraz wymienniki ciepła pracujące w procesie).

Analizowane są i mierzone możliwości zastosowania odzysków ciepła oraz innych mediów z instalacji technologicznych i możliwości ich zagospodarowania. Zaporponowane zostaną rozwiązania techniczne, obliczone zostaną parametry odzyskiwanego medium, przedstawiona zostanie koncepcja jego zagospodarowania wraz z kalkulacją realnej efektywności inwestycji. Dla tak przygotowanego opracowania wyliczone zostaną możliwości pozyskania finansowania z białego certyfikatu.

Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w części dotyczącej procesu technologicznego opracowanego w audycie obejmuje:

 • analizę pracy urządzeń procesowych z bilansem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną,
 • analizę możliwości odzysku i wykorzystania ciepła z suszarń (również pompa ciepłą),
 • audyt układów napędowych,
 • analizę układu filtrowentylacji (sterowanie i regulacja)
 • analizę instalacji odbiorczej sprężonego powietrza wraz z propozycjami optymalizacji.

Pomiary dla części audytu procesów technologicznych:

 • pomiary realnych przepływów ciepła (ciepłej wody technologicznej) i energii elektrycznej w procesie technologicznym,
 • pomiary temperatury parogazu suszarnianego,
 • pomiary sprawności pracujących wymienników wraz z ich realnymi mocami,
 • pomiary układów napędowych, sprawności pomp i układów regulacji,
 • pomiary instalacji filtrowentylacji,
 • pomiary szczelności układów sprężonego powietrza,
 • pomiary zużycia powietrza,

Opracowanie zostanie podsumowane opisem efektów ekonomicznych wdrożenia zmian prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Audyt oświetlenia ulicznego

Audyt oświetlenia ulicznego obejmuje:

 • aktualne badanie propoagacji światła w obrębie objętym zasięgiem istniejących lamp,
 • inwentaryzację ulic ze względu na częstotliwość ruchu ulicznego,
 • opracowanie założeń i wymagań dla zmierzonych parametrów,
 • propozycje zastosowania odpowiednich, efektywnych ekonomicznie i funkcjonlanych opraw o interesującym okresie zwrotu. 

Zakres działań mogących przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię w części dotyczącej oświetlenia ulicznego opracowanego w audycie obejmuje:

 • analizę pracy układu oświetlenia,
 • analizę możliwości zastosowania układów regulacyjnych,
 • analizę pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami w zakresie wymaganego natężenia oświetlenia,

Pomiary dla części audytu oświetlenia ulicznego:

 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary poboru mocy przez instalację oświetlenia,
 • pomiary temperatury barwowej oraz współczynnika oddawania barw,

Pomiary

W trakcie prowadzonych badań efektywności energetycznej DB Energy wykonuje ponizsze badania. Mogą one stanowić osobny element oferty i zostać wykonane na zlecenie klienta.

 • Ciecze -40 – 120 st. C jednorazowy pomiar (1h)
 • Ciecze -40 – 120 st. C jednorazowy pomiar (24h)
 • Gazy suche 0,05 – 200 m/s, >fi 50 (króciec) (1h)
 • Gazy suche 0,05 – 200 m/s, >fi 50 (króciec)(24h) (każda następna doba 25% ceny)
 • Gazy suche 0,05 – 200 m/s, >fi 50 (nawiertka z opaską i uszczelnieniem) (1h)
 • Gazy suche 0,05 – 200 m/s, >fi 50 (nawiertka z opaską i uszczelnieniem) (24h) (każda następna doba 25% ceny)

W trakcie prowadzonych badań efektywności energetycznej DB Energy wykonuje ponizsze badania. Mogą one stanowić osobny element oferty i zostać wykonane na zlecenie klienta.

 • Analiza sprawności układu agregatów wody lodowej do wentylacji lub klimatyzacji (pomiar elektryczny + przepływ medium)
 • Analiza sprawności układu wentylatora odpylania lub centrali wentylacyjnej (pomiar elektryczny + mechaniczny)
 • Badanie termowizyjne z opracowaniem
 • Inwentaryzacja energetyczna budynku analityczne wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło/chłód (hala przemysłowa)
 • Inwentaryzacja energetyczna budynku analityczne wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło/chłód (budynek biurowy)
 • Pomiar sprawności kotłów wodnych i parowych (gaz ziemny)
 • Pomiar sprawności kotłów wodnych i parowych (węgiel)
 • Pomiar zawartości spalin
 • Pomiar przepływu spalin
 • Pomiar przepływu powietrza
 • Pomiary izokinetyczne sondą aspiracyjną
 • Pomiar sprawności wymiennika para/woda; woda/woda; powietrze/woda

W trakcie prowadzonych badań efektywności energetycznej DB Energy wykonuje ponizsze badania. Mogą one stanowić osobny element oferty i zostać wykonane na zlecenie klienta.

 • Pomiary jakości energii elektrycznej zgodnie z normą EN 50160 – raport uproszczony
 • Pomiary jakości energii elektrycznej zgodnie z normą EN 50160 – raport pełny* - tygodniowy okres pomiaru
 • Pomiar rozpływu mocy czynnej i biernej w sieciach nn*
 • Pomiar rozpływu mocy czynnej i biernej w sieciach Wn*
 • Pomiar rzeczywistych strat transformatora  SN/nn*
 • Pomiar rzeczywistych strat transformatora  Wn/Sn*
 • Pomiar sprawności silnika elektrycznego  10 -320 kW
 • Diagnostyka uszkodzeń silnika elektrycznego (FFT) >55 kW
 • Diagnostyka uszkodzeń silnika elektrycznego (FFT + WIBRO)
 • Pomiary jakości oświetlenia
 • Badania zadziałania zabezpieczeń i napędów zabezpieczeń SN i nN  
 • Badanie ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieciach nN wycena indywidualna
 • Pomiary rezystancji izolacji SN i nN – cena: wycena indywidualna
 • Pomiary uziemienia i rezystancji uziomów – wycena indywidualna
 • Ciągłość połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych – wycena indywidualna
 • Badanie rezystancji izolacji transformatora
 • Badania rezystancji uzwojeń transformatora

Napędy

Podstawowym parametrem silnika, który należy zbadać żeby określić jego stan techniczny i aktualny poziom efektywności energetycznej, poza podstawowymi wielkościami charakteryzującymi jego zdolność eksploatacyjną jest sprawność. 

Wiek
Moc
Czas pracy
Obciążenie
Remont
Regulacja
Wynik globalny:

Klienci

O nas

DB ENERGY

DB Energy świadczy szeroką gamę profesjonalnych usług z zakresu:

 • konsultingu energetycznego,
 • audytu efektywności energetycznej i audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • systemu białych certyfikatów,
 • szczegółowych pomiarów instalacji elektrycznych i cieplnych i innych,
 • rozwiązań poligeneracyjnych,
 • ekspertyz dotyczących opłacalności inwestycji w obszarze gospodarki energetycznej,
 • finansowania inwestycji energooszczędnych.

Usługi doradcze DB Energy bazują na szczegółowych pomiarach wszystkich parametrów sieci odbiorczej klienta i zużywanej przez niego energii elektrycznej, cieplnej, chłodu - co stanowi o unikalności oferty i pozwala ograniczyć zużycie energii w przedsiębiorstwie przeciętnie o 15-20%.

DB Energy zajmuje się również finansowaniem inwestycji energooszczędnych w formule ESCO (Energy Saving Company) w oparciu o kontrakty EPC (Energy Performance Contrakt).

Wieloletnie doświadczenie z zakresu elektroenergetyki oraz finansów pozwala nam w sprawny i profesjonalny sposób prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestycyjną i doradczą na rynku energii.

ZARZĄD I PRACOWNICY

Zarząd DB Energy tworzą obecni i byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej:

 • dr hab. Krzysztof Piontek - prezes zarządu,
 • dr inż. Piotr Danielski - wiceprezes zarządu,
 • dr Dominik Brach - wiceprezes zarządu.

DB Energy zatrudnia specjalistów w zakresie:

 • gospodarki energią w zakładach przemysłowych i jednostkach samorządowych,
 • efektywności energetycznej i audytów elektroenergetycznych,
 • wytwarzania energii w skojarzeniu (kogeneracja, trigeneracja).

Kierownikami zespołów inżynierów są absolwenci Politechniki Wrocławskiej:

 • dr inż. Piotr Maźniewski,
 • mgr inż. Przemysław Kurylas,
 • mgr inż. Waldemar Jakubowski,
 • mgr inż. Anna Marchut,
 • mgr inż. Paweł Wysokulski.

Pracownicy poszczególnych zespołów stanowią wysokiej klasy specjaliści o wykształceniu technicznym.

Aktualności

 • 27. czerwca 2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Mamy przyjemność poinformować, że na liście znalazł się projekt zgłoszony przez DB Energy tj. "Wsparcie doradcze dla DB Energy sp. z o.o. w pozyskaniu kapitału i inwestorów". Wysokość pozyskanego dofinansowania projektu to 100 000,00 zł.

  Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku kapitałowego Spółce DBE. Środki pozyskane w wyniku realizacji projektu posłużą do opracowania innowacyjnego systemu diagnostyki napędów bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn.

 • NEW CONECT – ROZSTRZYGNIĘCIE

  Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 marca 2016 roku. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 • ZAPYTANIE OFERTOWE - NEW CONNECT

  Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE

   

 • BIZNES DOLNOŚLĄSKI O GRYFIE DLA DB ENERGY

  22 października 2012 podczas Gali Biznesu w Operze Wrocławskiej, DB Energy zostało laureatem Dolnośląskiego Gryfa w kategorii "Innowacyjność" za najlepsze osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. Biznes Dolnośląski postanowił zaprezentować wyróżnioną firmę na swoich łamach.

  III DEBATA BIZNESU DOLNOŚLĄSKIEGO

  DB Energy było merytorycznym partnerem Biznesu Dolnosląskiego, w organizowanej przez to wydawnictwo Debacie Energetycznej. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.